Wijkraad

Welkom bij de Wijkraad Feijenoord!

Samen werken we aan een betere wijk. Wijk Feijenoord: onze wijk, ons thuis. Ontdek wat de Wijkraad voor jou kan betekenen. Veiligheid, groen en gezelligheid: dat is waar de Wijkraad Feijenoord voor staat. Samen maken we Feijenoord sterker. De Wijkraad Feijenoord: jouw stem in de wijk. Doe mee, laat je horen en maak het verschil.

VLIEGENDE START NIEUWE WIJKRAAD

Rotterdam is dit jaar officieel van start gegaan met het ‘Wijk aan Zet’ programma. Zo zijn hiertoe de Gebiedscommissies afgeschaft en is men over gegaan op een nieuw democratisch bestel met wijkraden. Elke wijk in onze stad heeft nu een eigen wijkraad die de belangen van de eigen wijkbewoners gaan behartigen richting stadhuis, beleidsmakers en de ambtelijke diensten. 

De wijkraad Feijenoord bestaat nu uit zeven door u verkozen bewoners uit de wijk die zich kandidaat hadden gesteld bij de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Zij zullen zich voor de periode van vier jaar in gaan zetten voor de wijk en haar bewoners. Het officiële mandaat van de wijkraad ten aanzien van zeggenschap en invloed op het gemeentelijk beleid is bijzonder klein. Door het veelvuldig en luid uitten van onze ‘bescheiden’ mening in bijvoorbeeld gevraagde en ongevraagde adviezen is onze invloed toch merkbaar en zijn wij moeilijk terzijde te schuiven.

Na een korte kennismakings- en inwerkperiode zijn de zeven nieuwe leden vliegend van start gegaan. Vele wijk- en stadsthema’s liggen ter tafel en vragen om onze aandacht. De wijkraadsleden doen dit werk naast hun normale dagelijkse bezigheden en tijd schiet soms tekort om op alle wijkzaken even hoog in te zetten. Ter bespreking van alle wijkzaken vergadert de wijkraad twee keer per maand. Een informeel moment om bewoners en/of ambtenaren nader te spreken over allerlei spelende wijkzaken en onderling de taken te verdelen. Daarnaast zijn er de formele openbare wijkraadsvergaderingen waar bewoners hun zegje kunnen doen, alle actuele thema’s en wijkzaken openlijk besproken worden en waar formele besluiten worden
genomen door stemming onder de wijkraadraadsleden. 

De openbare wijkraadsvergaderingen worden inmiddels goed bezocht en er zijn vaak insprekers die allerlei wijkzaken aan de orde stellen, van betaald parkeren tot tocht in de woningen. Op deze vergaderingen wordt ter plekke besproken welke acties ondernomen (kunnen) worden om zaken op te lossen, hierin te bemiddelen en/of te verwijzen naar andere partijen. Er zijn namelijk situaties waar de wijkraad geen rol in kan vervullen. 

De wijkraad Wijk Feijenoord vergadert elke 2e donderdag van de maand om 20.00 uur in het Huis van de Wijk ‘De Dam’ aan de Persoonsdam (zie de wijkagenda) en alle bewoners zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn en/of in te spreken.